โครงการปีงบประมาณ 2567

  - โครงการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอดอนตูม ปีงบประมาณ 2567
  - โครงการเด็กวัยเรียนอำเภอดอนตูม สูงดีสมส่วน
  - โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข
   - โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ได้คุณภาพ อำเภอดอนตูม ปี 2567
   - โครงการปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่  อำเภอดอนตูม ปีงบประมาณ 2567

 

โครงการปีงบประมาณ 2566

 - โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ  
 - โครงการลูกรอด แม่ปลอดภัย ต้องฝากครรภ์เร็วไว ภายใน 3 เดือน  
 - โครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อรากฐานที่ดีของชีวิต  
 - โครงการเด็ก 0-5 ปี อำเภอดอนตูม สุขภาพดีสมวัย  
 - โครงการเด็กดอนตูมยุคใหม่ หุ่นสวยสมวัย ร่างกายแข็งแรง  
 - โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร  
 - โครงการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยวิธีเจาะเบาหวานและวัดความดันโลหิต  
 - โครงการคัดกรองมะเร็งในสตรีไทย  
 - โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจ ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการและผู้สูงวัย สุขใจ สุขภาพดี  
 - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  
 - โครงการอาหารปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดโรค  
 - โครงการบ้านน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมปลอดภัย สุขอนามัยดี  
 - โครงการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับการดูแล
ที่มีคุณภาพและพึงพอใจในบริการ 
 
 - ส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก