ตัวอย่างแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐ (คลิกเพื่อดาวโหลด)
   

 ITA อำเภอดอนตูม 

 

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

 

 

(คลิกเพื่อดาวโหลด)

EB2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB3  หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB4  หน่วยงานมีการเผยเเพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการเเละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (คลิกเพื่อดาวโหลด)

EB5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

(คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไกล หรือการวางระบบในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB10  หน่วยงานมีการเผยเเพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB11  หน่วยงานมีการเผยเเพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา) (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB12  หน่วยงานมีการเผยเเพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานเเละการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน เเละการเปิดเผยการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นเเละดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมเเละค่านิยมสุจริตเเละการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB19  หน่งยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ เเละกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่เเสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่  (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (คลิกเพื่อดาวโหลด)
EB23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (คลิกเพื่อดาวโหลด) 
EB26  หน่วยงานมีการเผยเเพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการเเสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (คลิกเพื่อดาวโหลด)