โครงการ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ จัดสรร งวดที่ 1 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ จัดสรร งวดที่ 2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 

 

 

    

  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

ที่ตั้ง 154 หมู่ 7 ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150

โ่ทรศัพท์ 0-3490-0605

โทรสาร 0-3490-0606

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

สามารถร้องเรียนปัญหาด้านสุขภาพหรือการใช้ บริการได้ที่

1.ร้องเรียนโดยตรงที่หน่วยงาน

     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม 

     154 หมู่ 7 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150

 

2.ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์

     โทร.0-3490-0605

     โทรสาร 0-3490-0606

 

3.ผ่านทาง facebook "สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม"

 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

กระทรวงสาธารณสุข

วิสัยทัศน์(ด้านสาธารณสุข)

          “เป็นอำเภอส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประชาชนไปสู่ดอนตูมสุขภาพดี”

 

พันธกิจ

 1.จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่

2.พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

3.ยกระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

๑.การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี

๒.ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๓.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

๔.พัฒนาองค์กรและบุคลากร

 

เป้าประสงค์

๑.ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ

๒.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทางสุขภาพ

๓.ประชาชนมีได้รับการคุ้มครองด้านการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีความปลอดภัย

๔.ภาคีสุขภาพมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง

๕.องค์กรด้านการบริหารและด้านบริการมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

๖.ระบบการจัดการสารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ

๗.มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเกื้อกูล มีความผูกพันและความผาสุกในการปฏิบัติงาน

 

ค่านิยมร่วม

๑.มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)

๒.การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 

ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH

M: Mastery

          ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

 

O: Originality

          สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P: People-centered approach

          ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

H: Humility

          มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่างๆ จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน