สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

กระทรวงสาธารณสุข

 

นโยบายผู้บริหาร

"คนอำเภอดอนตูม มีสุขภาพดี"

 

วิสัยทัศน์ (ด้านสาธารณสุข)

          “เป็นอำเภอส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน              โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำประชาชนไปสู่ดอนตูมสุขภาพดี”

 

พันธกิจ

1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่

2. พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

3. ยกระดับคุณภาพบริการของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การสร้างสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพดี

2. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

3. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

4. พัฒนาองค์กรและบุคลากร

 

เป้าประสงค์

1. ประชาชนได้รับการส่งเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล และฟื้นฟูโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพ

2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามทางสุขภาพ

3. ประชาชนมีได้รับการคุ้มครองด้านการบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่มีความปลอดภัย

4. ภาคีสุขภาพมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสุขภาพอย่างเข้มแข็ง

5. องค์กรด้านการบริหารและด้านบริการมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

6. ระบบการจัดการสารสนเทศสุขภาพมีคุณภาพ

7. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเกื้อกูล มีความผูกพันและความผาสุกในการปฏิบัติงาน

 

ค่านิยมร่วม

1. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service mind)

2. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

 

ค่านิยมองค์กร (core value): MOPH

 

M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)

 

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

 

P: People-centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

 

H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่างๆ จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน