ข่าวประชาสัมพันธ์

 

- ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย

new!! หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- โครงการคัดเลือกเครือข่ายพืนที่สีขาวต้นแบบ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปี 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2566

การสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ประจำปี 2566

การเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

- แจ้งปรับแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

แบบประเมินความสุขของบุคลากร อำเภอดอนตูม

 - อัตราค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย สสอ.ดอนตูม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- ขั้นตอนการรับบริการบริการเเพทย์แผนไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)