ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

- ประกาศ!! รับสมัครบุลลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

              ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม เรื่อง รับสมัครบุลลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 

              ใบรับสมัคร

              บัตรประจำตัวผู้สมัคร

  new!!    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวกาตรวจสอบประวัติของคณะกรรมาธิการสามัญของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

- ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้อเสนอเชิงวิชาการ แนวทางการพัฒนาศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

- องค์ความรู้เรื่องไข้หวัดนก

- new!! การรับสมัครสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ                 การสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2566

- ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัลด้านวัณโรค ประจำปี 2566 

- ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- โครงการคัดเลือกเครือข่ายพืนที่สีขาวต้นแบบ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ปี 2566

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2566

- แจ้งปรับแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในสถานศึกษา

แบบประเมินความสุขของบุคลากร อำเภอดอนตูม

 - อัตราค่าบริการทางการแพทย์แผนไทย สสอ.ดอนตูม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

- ขั้นตอนการรับบริการบริการเเพทย์แผนไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)