เเผนยุทธศาสตร์การสาธารณสุข

 

ยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม ปี 2567

1. ยกระดับสุขภาพพื้นฐานของประชากรในพื้นที่อำเภอดอนตูม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ

3. เร่งรัดการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่สำคัญ

4. บูรณาการดำเนินงานด้านสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2567

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 เกณฑ์ประะเมินบริหารและการเงิน ปี 2566

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)