โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

  

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

   1.จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

   2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

   3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต พื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  

   4.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

   5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต พื้นที่อําเภอ

   6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

ภารกิจหลัก

   1. ประสานนโยบายการทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอําเภอ /ตําบล

   2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ

   3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

   4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่

   5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข

   6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและ จังหวัด

 

ภารกิจรอง

   1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน วิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

   2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน

   3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง ต่อเนื่องและเหมาะสม

 

 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม