โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน  ,ข้าราชการ 3 คน ,พนักงานราชการ 1 คน , ลูกจ้างชั่วคราว/พกส 2 คน , 

รวมบุคลากรในหน่วยงานทั้งสิ้น 6 คน

 

จำนวนหน่วยงานในสังกัด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 10 แห่ง

 

 

บทบาทหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ
 2. ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ
 3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขต พื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอให้ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขต พื้นที่อําเภอ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสํานักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศในราชกิจจานุเบกษา

                 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

 

ภารกิจหลัก

 1. ประสานนโยบายการทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอําเภอ /ตําบล
 2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
 3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
 4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่
 5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
 6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและ จังหวัด

 

ภารกิจรอง

 1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน วิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
 2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
 3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่าง ต่อเนื่องและเหมาะสม

 

 ♦คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม