โครงสร้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน  ,ข้าราชการ 3 คน ,พนักงานราชการ 1 คน , ลูกจ้างชั่วคราว/พกส 2 คน , 

รวมบุคลากรในหน่วยงานทั้งสิ้น 6 คน

 

จำนวนหน่วยงานในสังกัด  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 10 แห่ง

 

ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

(๑) จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อําเภอ

(๒) ดําเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ

(๓) กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อําเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและ มีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อําเภอ ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่อําเภอ

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

ที่มา : กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560