โครงการ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ จัดสรร งวดที่ 1 (คลิกเพื่อดาวโหลด)
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ จัดสรร งวดที่ 2 (คลิกเพื่อดาวโหลด)

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)