แบบแสดงวงเงินงบประมาณในการจ้างเหมาสร้างโรงจอดรถยนต์สำหรับผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนตูม

 

♦♦♦ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

 

 

ปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

 

ปีงบประมาณ 2563

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     (คลิกเพื่อดู)

 

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือนกันยายน 2563 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)