♦♦♦ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

 

ปีงบประมาณ 2566 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบค่าเสื่อม ระดับหน่วยบริการ (70%) ของ รพ.สต ปีงบประมาณ 65 จำนวน 11 รายการ ณ 26 กค.65

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

แผนการดำเนินงาน ปี 2565

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1 ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)