ITA 2564

EB 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไกล หรือการวางระบบในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

            2. คำสั่ง มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์

            3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

            4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                           ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            5. แบบฟอร์มเผยแพร่คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

            6. แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลติดตามการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ และนำรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            3.แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 4  หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           4.1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

                    4.1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่

                    4.1.2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                    4.1.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                    4.1.4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

             4.2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

                    4.2.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่

                    4.2.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

             4.3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                     4.3.1.หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                    4.3.2.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่

             4.4. ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                     4.4.1.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

                     4.4.2.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564

                     4.4.3.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564

                     4.4.4.ชุดใบสำคัญดารเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564-กันยายน 2564                

EB 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์ประกอบด้านข้อมูล

             1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเผยแพร่

             2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

                      แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564

                      แบบ  สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564

EB 6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และขออนุญาตเผยแพร่

             2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ 2564

EB 7  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              1. บันทึกข้อความลงนาม คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

             3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2564

              5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ 2564

EB 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัตืราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

            1. บันทึกข้อความลงนามในการประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่

            2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

            3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563(เมษายน -กันยายน63)

            4. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564(ตุลาคม63-มีนาคม64)

EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

            1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

             2. โครงการ

             3. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยรรมและวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

             4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

             5. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งมิให้มีการกระทำผิดวินัย

             6. ภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

            1.คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

            2.คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            3.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

          1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร      

           2.รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

                 2.1.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปในเดือนมีนาคม 2564

                 2.2.ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564

            3.รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                 3.1.ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุปในเดือนมีนาคม 2564

                 3.2.ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุปในเดือนกันยายน 2564

             4.แบบฟอร์มการเผยแพร่

EB 12  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

            1.หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของปีงบประมาณ 2564

                   1.1.บันทึกข้อความอนุมัติดำเนินโครงการ

                   1.2.โครงการ/กิจกรรม

               2.กิจกรรมแสดงรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมวางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

               3.กิจกรรมแสดงชื่อผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมในการดำเนินการตามภารกิจที่เลือก

               4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ

               5.ภาพกิจกรรม ที่ระบุวันที่ เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

               6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ

                7.แบบฟอร์มเผยแพร่  

EฺB13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

               1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ

                2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

                    2.1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และการรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

                    2.2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการ

                    2.3.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

                    2.4.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค

                    2.5.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินับของเจ้าหน้าที่รัฐ

                    2.6.มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 

                   

 

EB 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

                1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ

                  2.แนวปฏิบัติการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่หน่วยงานของรัฐเดียวกัน และยืมใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

                  3.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่มีกลไกการติดตาม

                  4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ

                  5.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 15  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

                   1.บันทึกข้อความลงนามสั่งการอย่างเป็นทางการ

                    2.แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

                    3.หนังสือแจ้งเวียน

                    4.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 16  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

                    1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำจงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

                    2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

                    3.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 17  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

                    1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารของหน่วยงาน

                    2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                    3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน

                    4.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 18  หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

                 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                          1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)

                          1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                           2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ

                                 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)

                                  แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)

                           2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 19  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                 1.รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                    2.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ

                    3.แบบฟอร์มเผยแพร่

EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

                   2.แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

                   3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

                   4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

EB 21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                 1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        1.1บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

                         1.2 โครงการ

                    2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  

                    3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                    4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน

                     5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายไต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"

                  1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

                   1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ

                   1.2 โครงการ

               2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต

               3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

               4. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

               5. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม

EB 23  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..

                  1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

               2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ..

               3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ..

               4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง

EB 24  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

                 2.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

                    3.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

                    4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน 

                    5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4

                    6.แบบฟอร์มเผยแพร่