ITA 2566

     MOIT 1  หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         - คำสั่ง/ประกาศที่ระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

         - รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ ปี 2565
     MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
        - ข้อมูลผู้บริหาร
        - นโยบายผู้บริหาร
        - โครงสร้างหน่วยงาน
        - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
        - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        - ข่าวประชาสัมพันธ์
        - ข้อมูลการติดต่อ
        - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
        - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
        - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
        - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        - ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
        - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
        - ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
        - นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
        - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
        - คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
        -  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

        - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

        - รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
     MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี 2565
     MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - หนังสือจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ปี 2566
         - รายงานการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 ไตรมาส 1
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 ไตรมาส 2
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 ไตรมาส 3
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2566 ไตรมาส 4
           - แจ้งเวียนประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ ปี 2560
        - ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ ปี 2560
     MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
     MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
        - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
         - ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปีงบประมาณ 2565
         ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 1 ปีงบประมาณ 2566
     MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
          - หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม 
          - รายงานการอบรมให้ความรู้ 
       MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
           - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องจัดการข้อร้องเรียน และการทุจริตประพฤติมิชอบ
          - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และขั้นตอนการให้บริการ
       MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
          - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)
          - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน)
       MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
           - โครงการ
           - รายงานผลการติดตาม ประเมินการดำเนินงาน
      MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
            - ประกาศ/มาตรการป้องกันการรับสินบน

            - หนังสือแจ้งเวียนประกาศ

            - รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม 
       MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
            1. บันทึกข้อความ

            2. แนวทางปฏิบัติ

            3. หนังสือแจ้งเวียน
            4 . ประกาศเจตจำนง
            5. แบบฟอร์มเผยแพร่
            6. รายงานสรุปผล ไตรมาส 4
            7. แบบฟอร์มเผยแพร่ สรุปผล ไตรมาส 4
        MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
            1. บันทึกข้อความ
            2. แนวปฏิบัติการยืมพัสดุ
            3. หนังสือแจ้งเวียน
            4. แบบฟอร์มเผยแพร่
        MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
             - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสาสุขอำเภอดอนตูม
             - คำสั่งชมรมจริยธรรมสาสุขอำเภอดอนตูม
       MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            1. บันทึกข้อความ
            2. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯ รอบ 6 เดือน
            3. รายงานผลตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน
            4. แบบฟอร์มเผยแพร่
            5.  บันทึกข้อความ
            6. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯ รอบ 12 เดือน
            7. รายงานผลตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน
            8. แบบฟอร์มเผยแพร่
       MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

            1. หนังสือเชิญประชุม

            2. รายงานการประชุม
            3. รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง
            4. บันทึกข้อความ
            5. แบบฟอร์มเผยแพร่
       MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
           1. บันทึกข้อความ
           2. มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
           3. หนังสือแจ้งเวียน
           4. รายงานผลการดำเนินงาน
           5. สมาชิก STONG แนวทางการดำเนินงาน
           6. แบบฟอร์มเผยแพร่
        MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          1. บันทึกข้อความ
          2. รายงานการเรี่ยไร

          3. แบบฟอร์มเผยแพร่

          4. บันทึกข้อความรายงาน รอบ 12 เดือน

          5. แบบฟอร์มเผยแพร่ 
       MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
           1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565
           2. หลักฐานการจัดอบรม โดย สสจ.นฐ
           3. หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม
           4. บันทึกเสนอผู้บริหารรายงานการอบรม และมีการขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
           5. แบบฟอร์มเผยแพร่
       MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายทีเ่คารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
           1. บันทึกข้อความ
           2. ประกาศเจตจำนง

           3. แบบฟอร์มเผยแพร่

       MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
           1. บันทึกข้อความ
           2. ประกาศเจตนารมณ์
           3. แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
           4. หนังสือแจ้งเวียน
           5. บันทึกข้อความ รายงานผล

           6. หลักฐาน Print

           7. แบบฟอร์มเผยแพร่