ITA 2564

EB 1  หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ กลไกล หรือการวางระบบในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็ปไซด์ของหน่วยงาน

          1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่

            2. คำสั่ง มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็ปไซต์

            3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

            4. รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ                           ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            5. แบบฟอร์มเผยแพร่คำสั่ง มาตรการ กลไกหรือระบบในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

            6. แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานผลติดตามการดำเนินงานและอุปสรรคในการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล

EB 2  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ และนำรายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             2. รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

             3.แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 4  หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           4.1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน

                    4.1.1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่

                    4.1.2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ

                    4.1.3.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                    4.1.4.คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

             4.2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

                    4.2.1.นทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตนำเผยแพร่

                    4.2.2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

             4.3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

                     4.3.1.หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

                     4.3.2.หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่

             4.4. ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                     4.4.1.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563-ธันวาคม 2563

                     4.4.2.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564

                     4.4.3.ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 2564-มิถุนายน 2564

                     4.4.4.ชุดใบสำคัญดารเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564-กันยายน 2564                

EB 5  หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์ประกอบด้านข้อมูล

             1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ขออนุญาตเผยแพร่

             2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

                      แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2563

                      แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2564

                      แบบ  สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2564

                      แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2564

EB 6  ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

             1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และขออนุญาตเผยแพร่

             2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ 2564

EB 7  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              1. บันทึกข้อความลงนาม คำสั่ง หรือประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

              4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ 2564

              5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนของปีงบประมาณ 2564

EB 8  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยการปฏิบัตืราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

             1. บันทึกข้อความลงนามในการประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก และขออนุญาตเผยแพร่

             2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

             3. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2563(เมษายน -กันยายน63)

             4. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลฯ รอบ 1 ปีงบประมาณ 2564(ตุลาคม63-มีนาคม64)

EB 9  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย

            1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

             2. โครงการ

             3. รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยรรมและวินัย รวมทั้งป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

             4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

             5. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งมิให้มีการกระทำผิดวินัย

             6. ภาพกิจกรรมที่ระบุ วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB 10  หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
EB 11  หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB 12  หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB 14  หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB 15  หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB 16  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 17  หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB 18  หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน
EB 19  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 20  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ และวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
EB 21  หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายไต้แนวคิด"จิตพอเพียงต้านทุจริต"
EB 23  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG..
EB 24  หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน