ITA 2567

      MOIT 1  หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         - คำสั่ง/ประกาศที่ระบุกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ

        - รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้มูลต่อสาธารณะ ปี 2566
     MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
        - ข้อมูลผู้บริหาร
        - นโยบายผู้บริหาร
        - โครงสร้างหน่วยงาน
        - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
        - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
        - ข่าวประชาสัมพันธ์
        - ข้อมูลการติดต่อ
        - ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
        - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
        - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
        - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
        - ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ
        - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม
        - ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
        - นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
        - แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
        - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
        - คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
        -  คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน

        - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ

        - รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2566
     MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี 2566
     MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
        - หนังสือจัดสรรงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ปี 2567
         - รายงานการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2567 ไตรมาส 1
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2567 ไตรมาส 2
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2567 ไตรมาส 3
        - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2567 ไตรมาส 4
           - แจ้งเวียนประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ ปี 2560
        - ประกาศฯ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรฯ ปี 2560
     MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
        - รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
     MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
        - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
        - แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
         - ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปีงบประมาณ 2566
         - ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 1 ปีงบประมาณ 2567
     MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย พ.ศ. 2567
          - โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
          - รายงานการอบรมให้ความรู้ 
       MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
           - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องจัดการข้อร้องเรียน และการทุจริตประพฤติมิชอบ (หมายเหตุ : รวมคู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และคู่มือปฏิบัติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไว้ในเล่มเดียวกัน)
           - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ และขั้นตอนการให้บริการ
       MOIT 10 หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือ    การให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)
          - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12 เดือน)
       MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
            - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการ พชอ.
           - รายงานการประชุมและภาพกิจกรรม
           - รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
      MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ "การป้องกันการรับสินบน" ที่เป็นระบบ
            - มาตรการป้องกันการรับสินบน
            - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการดำเนินงาน
            - รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 
       MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
            - รายงานการประเมินการดำเนินงานตามประกาศ ฯ
            - สำเนาคำตอบรายงานการประเมิน
        MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
            - ประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินราชการ
            - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
        MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
             - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมสาสุขอำเภอดอนตูม
             - คำสั่งชมรมจริยธรรมสาสุขอำเภอดอนตูม
       MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯ รอบ 6 เดือน
            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 6 เดือน
            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามฯ รอบ 12 เดือน
            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติส่งเสริมคุณธรรมฯ รอบ 12 เดือน
       MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ
            - รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง
            - รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต
            - รายงานการประเมินความเสี่ยง (รูปเล่ม)
            - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
       MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
            - มาตรการป้องกันการทุจริต
            - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
        MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
            - รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ รอบ 6 เดือน
            - รายงานจากระบบ MSRS รอบ 6 เดือน
           - รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ รอบ 12 เดือน
           - รายงานจากระบบ MSRS รอบ 12 เดือน
       MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
           - โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
           - หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมตามโครงการ
           -  รายงานการอบรมให้ความรู้
       MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายทีเ่คารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
            - ประกาศเจตนารมณ์
       MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
            - แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
            - หนังสือแจ้งเวียนมาตรการ
            - รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศฯ
            - แบบรายงานผ่านระบบ google form